STT Nội dung Thời gian đăng
1 Báo cáo tài chính năm 2017 30/3/2018
2 Thuyết minh BC Tài chính 2016 7/6/2017
3 Báo cáo tài chính năm 2016 28/3/2017
4 Báo cáo tài chính năm 2015 29/3/2016
5 Báo cáo tài chính năm 2014 30/3/2015
6 Báo cáo tài chính năm 2013 27/3/2014
7 Báo cáo tài chính năm 2012 29/3/2013
8 Báo cáo tài chính năm 2011 25/3/2012
9 Báo cáo tài chính năm 2010 28/3/2011