STT Nội dung Thời gian đăng
1 Báo cáo Tài chính 2018 đã kiểm toán 25/03/2019
2 Báo cáo tài chính năm 2017 30/3/2018
3 Thuyết minh BC Tài chính 2016 7/6/2017
4 Báo cáo tài chính năm 2016 28/3/2017
5 Báo cáo tài chính năm 2015 29/3/2016
6 Báo cáo tài chính năm 2014 30/3/2015
7 Báo cáo tài chính năm 2013 27/3/2014
8 Báo cáo tài chính năm 2012 29/3/2013
9 Báo cáo tài chính năm 2011 25/3/2012
10 Báo cáo tài chính năm 2010 28/3/2011