STT Nội dung Thời gian đăng
1 Biên bản- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 05/04/2019
2 Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi tên Công ty 28/01/2019
3 Biên bản-Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 20/04/2018
4 Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - 2017 30/10/2017
5 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 28/03/2017
6 Biên bản-Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2016-Đổi tên công ty 17/11/2016
7 Biên bản-Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 12/04/2016
8 Biên bản , Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2015 20/01/2016
9 Biên bản-Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1-2015 08/11/2015
10 BB-Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 30/06/2015
11 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 28/04/2014
12 Biên bản-Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 27/04/2013
13 Biên bản-Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 27/04/2012
14 Biên bản-Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011 24/05/2011