STT Nội dung Thời gian đăng
1 Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh (Nguyễn Nhật Hoàng) 30/03/2018
2 Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc MKT (Ngô Minh Việt) 30/03/2018
3 Nghị quyết bổ nhiệm Phó Giám đốc sản xuất 26/03/2018
4 Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 16/10/2017
5 Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2007 - Lần 1 23/09/2017
6 Nghị quyết HĐQT điều chỉnh dự án Chung cư FIT Tower Nha Trang 24/08/2017
7 Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi tên Công ty 10/01/2017
8 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán 30/12/2016
9 Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi mục đích sử dụng vốn (phát hành chứng khoán) 27/12/2016
10 Nghị quyết HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán 27/12/2016
11 Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên CK đăng ký bổ sung 03/11/2016
12 Quyết định của HNX chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 19/10/2016
13 Nghị quyết HĐQT thay đổi vốn Điều lệ Công ty 30/07/2016
14 Quyết định của HĐQT v/v thay đổi vốn Điều lệ Công ty 30/07/2016
15 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung 29/07/2016
16 Nghị quyết HĐQT mua cổ phần Công ty CP Đầu tư và phát triển Nghệ An 08/07/2016
17 Nghị quyết HDQT mua CP Công ty ĐTPT Nghệ An 08/07/2016
18 UBCKNN chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 08/07/2016
19 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 01/07/2016
20 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 01/07/2016
21 Nghị quyết HĐQT xử lý số CP không chào bán hết của đợt phát hành chứng khoán 2016 30/06/2016
22 Nghị quyết HĐQT phân phối số CP không chào bán hết 30/06/2016
23 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng 17/06/2016
24 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc 17/06/2016
25 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng 06/05/2016
26 Công văn HNX chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành... 28/04/2016
27 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách sản xuất 26/04/2016
28 Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh phương án chào bán chứng khoán 16/03/2016
29 Nghị quyết về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng 26/02/2016
30 Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 26/02/2016
31 Nghị quyết về việc chào bán chứng khoán để tăng vốn điều lệ 26/02/2016
32 Nghị quyết HĐQT v/v chào bán chứng khoán tăng vốn điều lệ 26/02/2016
33 NQ HĐQT thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng... 26/02/2016
34 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 18/02/2016
35 Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng nhãn hiệu và các vấn đề liên quan 12/01/2016
36 Nghị quyết HĐQT v/v dừng hoạt động các Chi nhánh, VPĐD, Trạm PP 31/08/2015
37 Nghị quyết HĐQT v/v dừng hoạt động các Chi nhánh, VPĐD, Trạm PP 31/08/2015
38 Nghị quyết HĐQT ngày 22.7.2015 về nhân sự và trích quỹ lương 22/07/2015
39 Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT (08-07-2015) 08/07/2015
40 Ủy quyền Công bố thông tin 20/01/2010