STT Nội dung Thời gian đăng
1 Nghị quyết HĐQT dừng hoạt động Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh 25/09/2019
2 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng 14/06/2019
3 Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan 26/04/2019
4 Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Đầu tư và phát triển Nghệ An 18/03/2019
5 Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên 2019 21/02/2019
6 Biên bản, Nghị quyết HĐQT về thời điểm thay đổi tên Công ty 20/02/2019
7 Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm TGĐ (Phạm Công Sinh) 20/12/2018
8 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm TGĐ kiêm Giám đốc Kinh doanh (Nguyễn Nhật Hoàng) 20/12/2018
9 Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh (Nguyễn Nhật Hoàng) 30/03/2018
10 Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc MKT (Ngô Minh Việt) 30/03/2018
11 Nghị quyết bổ nhiệm Phó Giám đốc sản xuất 26/03/2018
12 Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 16/10/2017
13 Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2007 - Lần 1 23/09/2017
14 Nghị quyết HĐQT điều chỉnh dự án Chung cư FIT Tower Nha Trang 24/08/2017
15 Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi tên Công ty 10/01/2017
16 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán 30/12/2016
17 Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi mục đích sử dụng vốn (phát hành chứng khoán) 27/12/2016
18 Nghị quyết HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán 27/12/2016
19 Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên CK đăng ký bổ sung 03/11/2016
20 Quyết định của HNX chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 19/10/2016
21 Nghị quyết HĐQT thay đổi vốn Điều lệ Công ty 30/07/2016
22 Quyết định của HĐQT v/v thay đổi vốn Điều lệ Công ty 30/07/2016
23 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung 29/07/2016
24 Nghị quyết HĐQT mua cổ phần Công ty CP Đầu tư và phát triển Nghệ An 08/07/2016
25 Nghị quyết HDQT mua CP Công ty ĐTPT Nghệ An 08/07/2016
26 UBCKNN chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 08/07/2016
27 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 01/07/2016
28 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 01/07/2016
29 Nghị quyết HĐQT xử lý số CP không chào bán hết của đợt phát hành chứng khoán 2016 30/06/2016
30 Nghị quyết HĐQT phân phối số CP không chào bán hết 30/06/2016
31 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng 17/06/2016
32 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc 17/06/2016
33 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng 06/05/2016
34 Công văn HNX chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành... 28/04/2016
35 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách sản xuất 26/04/2016
36 Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh phương án chào bán chứng khoán 16/03/2016
37 Nghị quyết về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng 26/02/2016
38 Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 26/02/2016
39 Nghị quyết về việc chào bán chứng khoán để tăng vốn điều lệ 26/02/2016
40 Nghị quyết HĐQT v/v chào bán chứng khoán tăng vốn điều lệ 26/02/2016
41 NQ HĐQT thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng... 26/02/2016
42 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 18/02/2016
43 Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng nhãn hiệu và các vấn đề liên quan 12/01/2016
44 Nghị quyết HĐQT v/v dừng hoạt động các Chi nhánh, VPĐD, Trạm PP 31/08/2015
45 Nghị quyết HĐQT v/v dừng hoạt động các Chi nhánh, VPĐD, Trạm PP 31/08/2015
46 Nghị quyết HĐQT ngày 22.7.2015 về nhân sự và trích quỹ lương 22/07/2015
47 Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT (08-07-2015) 08/07/2015
48 Ủy quyền Công bố thông tin 20/01/2010