STT Nội dung Thời gian đăng
1 Tài liệu Đại hội cổ đông 2018-bổ sung 18/04/2018
2 Dự thảo Điều lệ thay đổi lần 10 18/04/2018
3 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 05/04/2018
4 Tai lieu hop ĐHĐCĐ bat thuong lan 1-2017-VIKODA-file 2 15/10/2017
5 Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2017 13/03/2017
6 Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016 20/03/2016
7 Tài liệu ĐHCĐ bất thường lần 2-2015 05/01/2016
8 Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2015-Lần 1 25/10/2015
9 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015 15/06/2015
10 Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2014 13/04/2014
11 Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2013 12/04/2013