STT Nội dung Thời gian đăng
1 CBTT Danh sách cổ đông nhà nước-cổ đông lớn 06/07/2018
2 CBTT ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018 03/07/2018
3 Thông báo v/v thành viên BKS xin từ nhiệm 09/05/2018
4 Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 18/10/2017
5 CBTT ngày không còn là cổ đông lớn (Trần Văn Lợi) 30/09/2017
6 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 23/09/2017
7 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 27/07/2017
8 TB việc ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2017 01/07/2017
9 TB nội dung thay đổi ĐKKD (đổi tên Công ty) 04/02/2017
10 Báo cáo danh sách CĐ nhà nước, CĐ lớn 02/02/2017
11 GIẤY ĐKKD FIT BEVERAGE 16/01/2017
12 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt phát hành CP ra công chúng 30/12/2016
13 HNX chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu VKD 28/10/2016
14 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 01/07/2016
15 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 01/07/2016
16 TB gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 09/06/2016
17 THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 06/05/2016
18 BẢN CÁO BẠCH 14/04/2016
19 SCIC thông báo chào bán cổ phiếu VKD 10/03/2015