STT Nội dung Thời gian đăng
1 Quyết định của HĐQT Công ty FIT Beverage về việc thông qua Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan 22/11/2018
2 CBTT Danh sách cổ đông nhà nước-cổ đông lớn 06/07/2018
3 CBTT ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018 03/07/2018
4 Thông báo v/v thành viên BKS xin từ nhiệm 09/05/2018
5 Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 18/10/2017
6 CBTT ngày không còn là cổ đông lớn (Trần Văn Lợi) 30/09/2017
7 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 23/09/2017
8 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 27/07/2017
9 TB việc ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2017 01/07/2017
10 TB nội dung thay đổi ĐKKD (đổi tên Công ty) 04/02/2017
11 Báo cáo danh sách CĐ nhà nước, CĐ lớn 02/02/2017
12 GIẤY ĐKKD FIT BEVERAGE 16/01/2017
13 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt phát hành CP ra công chúng 30/12/2016
14 HNX chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu VKD 28/10/2016
15 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 01/07/2016
16 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 01/07/2016
17 TB gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 09/06/2016
18 THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 06/05/2016
19 BẢN CÁO BẠCH 14/04/2016
20 SCIC thông báo chào bán cổ phiếu VKD 10/03/2015