STT Nội dung Thời gian đăng
1 CBTT chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An 18/03/2019
2 Giấy chứng nhận ĐKKD lần 11 01/03/2019
3 Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 24/01/2019
4 Thư gửi cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản 14/01/2019
5 Bản cung cấp thông tin của ông NGUYỄN NHẬT HOÀNG - Tổng Giám đốc FIT Beverage từ 01.01.2018 20/12/2018
6 CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) 19/12/2018
7 Quyết định của HĐQT Công ty FIT Beverage về việc thông qua Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan 22/11/2018
8 CBTT Danh sách cổ đông nhà nước-cổ đông lớn 06/07/2018
9 CBTT ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018 03/07/2018
10 Thông báo v/v thành viên BKS xin từ nhiệm 09/05/2018
11 Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 18/10/2017
12 CBTT ngày không còn là cổ đông lớn (Trần Văn Lợi) 30/09/2017
13 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 23/09/2017
14 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 27/07/2017
15 TB việc ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2017 01/07/2017
16 TB nội dung thay đổi ĐKKD (đổi tên Công ty) 04/02/2017
17 Báo cáo danh sách CĐ nhà nước, CĐ lớn 02/02/2017
18 GIẤY ĐKKD FIT BEVERAGE 16/01/2017
19 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt phát hành CP ra công chúng 30/12/2016
20 HNX chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu VKD 28/10/2016
21 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 01/07/2016
22 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 01/07/2016
23 TB gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 09/06/2016
24 THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 06/05/2016
25 BẢN CÁO BẠCH 14/04/2016
26 SCIC thông báo chào bán cổ phiếu VKD 10/03/2015