STT Nội dung Thời gian đăng
1 CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) 19/12/2018
2 Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2018 09/03/2018
3 Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 15/10/2017
4 Thông báo họp ĐHĐCĐ 2017 11/03/2017
5 Thông báo họp ĐHĐCĐ 2016 bất thường 07/11/2016
6 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 25/03/2016
7 Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2015 05/01/2016
8 Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 25/10/2015